side orders

menu adirama beach restaurant lovina north bali


 
Adirama Beach Restaurant Lovina North Bali

Menu | Side orders

Toast 2 pieces
Egg 2 pieces
Ham 2 slices
Bacon 3 slices
White rice  
Mushroom  > back

Adirama Seaside Restaurant Lovina Bali

ADIRAMA BEACH RESTAURANT
Jalan Raya Singaraja-Seririt
KALIASEM - LOVINA

Reservation phone: 0362-41759